Az öregekről mondok mesét, gyermekek, hallgassatok ide!

Egyszer egy obsitos katona megy, mendegél hazafelé, s amint megy egy falun keresztül, látja, hogy kint ül a kapuban egy ősz öregember, s bőg keservesen, hogy csak úgy zengett a falu belé. Kérdi az obsitos:

– Ugyan bizony miért sír kend, öregapám?

– Jaj, hogyne sírnék, édes fiam, mikor megvert az édesapám.

– Ne mondja kend! Hiszen kend is van legalább százesztendős, csak nem él az édesapja?

– Hát ha nem hiszed, fiam, eredj, menj be az udvarba. Nézd meg, éppen fát vág az apám!

Bemegy az obsitos, s hát csakugyan ott van egy még öregebb ember, s vágja a fát, hogy egy legény sem vághatta volna különben.

Köszönti az obsitos:

– Adjon isten jó napot, öregapám! Ugyan bizony hogy volt lelke megverni a fiát?

– Hát hogyne vertem volna meg, mikor nem fogadott szót a nagyapjának!

– Ne te, ne, mit beszél kend?! Hát még az apja is él kendnek?

– Hogyne élne! Eredj csak be a házba, ott ül a góc alatt, s pipázik. Nézd meg, ha nem hiszed!

Bemegy az obsitos. S hát csakugyan ott ül az öregember a góc alatt. Nagy füstöket eresztget a pipájából, s morgolódik az unokájára, hogy így, meg úgy, csak még egyszer ne fogadjon szót neki, majd hátraköti a sarkát.

Köszönti az obsitos az öregembert, s kérdi:

– Ugyan bizony, öreg apámuram, hány esztendős lehet kigyelmed?

– Hej, édes fiam, azt én nem tudom. Hanem menj el a paphoz, aki keresztelt. Az majd megnézi a matrikulában.*

– De már, öregapám, ne tréfáljon, csak nem él még az a pap is, aki kendet keresztelte?

– De biz’ Isten, Krisztus úgy segéljen, él biz’ az, fiam. Ha nem hiszed, nézd meg! Bizonyosan otthon találod, mindig olvassa a Bibliát.

Elmegy az obsitos a paphoz. Hát az csakugyan ott ül az asztalnál. Előtte az öreg Biblia. A szemén egy nagy okuláré,* s babukol, olvasgat belőle.

– Szerencsés jó napot kívánok, tisztelendő szentatyám!

– Hozott Isten, édes fiam! Hát mi jóban jársz? Talán bizony páros életre készülsz?

– Nem készülök én most, tisztelendő szentatyám, hanem azt szeretném megtudni, hogy ez s ez az öregember hány esztendős lehet?

– Biz’ azt én, édes fiam, könyv nélkül nem tudom, hanem mindjárt megnézem a matrikulában.

Feláll a pap. Megy a könyvestékához, hogy kivegye a matrikulát.

Azám! A téka be volt zárva.

– Na, édes fiam – mondá a pap -, erősen sajnálom, de a matrikulát elé nem vehetem, mert nincs itthon a kulcs. Magával vitte az édesanyám a szőlőbe!

Ha a papnak az anyja a kulcsot el nem vitte volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Itt a vége, fuss el véle!