– Keljünk védelmére az alkotmánynak!

Ez lett a főurak közül soknak óhajtása. Nyiltan nem szólhattak, összegyűltek titokban, hogy tanakodjanak afelől, minő eszközökkel kényszerítsék a királyt, hogy megtartsa esküjét, uralkodjék a törvények szerint.

I. Lipót király idejében történt.

Összetanakodott Wesselényi Ferenc az ország nádora, Zrinyi Péter, a híres Miklósnak öccse, Horvátország bánja, Nádasdi Ferenc és Frangepán Ferenc, hozzájuk csatlakozott később Rákóczi Ferenc is.

Mikor Rákóczi Ferenc eljegyzését tartotta a szép Zrinyi Ilonával, Zrinyi Péter leányával, akkor beszélték meg az országos ügyet s Wesselényi Ferenc vezetése alatt elhatározták, hogy előbb szép szóval megkérik Lipótot, hogy vegye tekintetbe Magyarország jogos kivánságát, orvosolja meg a bajokat; ha a király nem hajt a szép szóra, fegyverhez nyúlnak és az „aranybullá”-ban nyert jog értelmében védik az ország alkotmányát, ha kell a koronás király ellenében is.

Nem gonosz cél által sugalt lázadás volt ez, hanem jogos követelés, a nemzet védelme az alkotmány ellen küzdő kormánnyal.

Wesselényi meghalt s az összeesküvésnek lelke a heves természetű, meggondolatlan Zrinyi Péter lett. Nagy sietséggel a török segítségét kérte, s megkezdette a nemzeti fölkelést.

De igen korán akadt árulója az ügynek. A török császár udvarában egy Panajotti nevű tolmács tudomására jutott és drága pénzért tudatta Lipóttal.

Zrinyi Pétert, Frangepánt és Nádasdit elfogták, Rákóczi nagy nehezen megszabadult.

Bécsben fogságba vetették a három magyar főurat s a német tanácsosok nem ismertek irgalmat velök szemben. Idegen bíróság ült törvényt felettök.

Hiába követelték, kérték, hogy a hazai törvényszék elé állítsák a magyar alkotmány értelmében, csak gúnnyal és piszkolódással feleltek.

A gőgös Hocher volt a törvényszék elnöke, gyülölte egész gonosz lelkéből a magyart s ha lett is volna olyan bíró, aki védelmére kel a három magyar úrnak, halálukat kivánta volna ő.

Nem akadt egy sem. Osztrák törvény szerint, idegen földön elitélték mind a hármat és a halálos itéletet aláiratták a gyönge királlyal.

Nádasdy Ferencet Bécsben, Zrinyit és Frangepánt Bécsújhelyen lefejezték, azok ellen pedig, akik az összeesküvésben részt vettek, tulságosan szigorú vizsgálatot indítottak.

Magyar alkotmány, magyar törvények, így vertek arcul a hatalmasok! Így diadalmaskodott az erőszak feletted országok támasza: igazság!