Egyik este a Kisfiú megint ott találta Rémusz bácsinál az Öreg Dávid apót.

– Ma is te fogsz mesélni? – kérdezte tőle a Kisfiú.

– Ha akarod, elmondhatok egy mesét – felelte Dávid apó.

De a Kisfiú nem tudta, hogy akarja-e. Egyelőre le sem ült, ott álldogált a két néger előtt.

– Milyen mese az a mese? – tudakolta, mielőtt választ adott volna. – Afrikai?

– Afrikai.

– És miről szól?

– Arról, hogy hogyan kötözte meg a Nyúl az Oroszlánt.

– A Nyúl? – csodálkozott el a Kisfiú. – De hiszen a Nyúl nem élt Afrikában!

– Már hogyne élt volna ott! – felelte Dávid apó. – Se szeri, se száma Afrikában a nyúlnak.

– De azok valódi nyulak! – ellenkezett a Kisfiú. – Egyik sem mesebeli Nyúl.

– Van köztük mesebeli Nyúl is, nem is egy – erősködött az apó.

Rémusz bácsi látta, hogy neki kell eldöntenie a vitát.

– Neked van igazad – fordult a Kisfiúhoz. – A Nyúl, a mi Nyulunk, a híres mesebeli Nyúl sosem élt Afrikában.

– No, ugye? – mondta a Kisfiú. – A mi Nyulunk egy szép kis városban élt.

– Hanem az a nyúl, akiről Dávid apó meséje szól – folytatta Rémusz bácsi -, az csakugyan Afrikában élt.

– Akkor az egy másik Nyúl volt – állapította meg a Kisfiú.

– Persze – felelte Rémusz bácsi. – Úgy is hívták, hogy: Másik Nyúl.

– És ugyanazt az Oroszlánt fogta meg, amelyik az antiloptehenet akarta megenni?

– Ezt már nem tudom – mondta Rémusz bácsi. – Csak Dávid bácsi tudhatja: ugyanazt az Oroszlánt fogta meg?

– Szó sincs róla! – felelte az apó. – Ez egy másik Oroszlán volt.

– Akkor úgy hívták, hogy: Másik Oroszlán – jelentette ki a Kisfiú.

– Úgy – helyeselt Dávid apó. – Hanem azt mondom, ha már amúgy is tudjuk, hogy a Másik Nyúlról és a Másik Oroszlánról van szó: nevezzük egyszerűen Nyúlnak a nyulat és Oroszlánnak az oroszlánt. Jó?

Rémusz bácsi valahol a szerszámai között matatott. Dávid apó leült Rémusz bácsi helyére a mesemondó padra. A Kisfiú is felkapaszkodott a mesehallgató székbe, és ezt mondta:

– Jó.
Az állatok egyszer azon vitatkoztak, hogy melyik a legerősebb köztük. Megegyeztek abban, hogy az Oroszlán.

Hanem akkor megszólalt a Nyúl (a Másik Nyúl, akit azonban röviden csak Nyúlnak nevezünk), és azt mondta:

– A legerősebb állat az, amely még az Oroszlánnál is erősebb.

– Csakhogy olyan állat nincs – felelték a többiek.

– Ha azonban egy napon azt látnátok, hogy mégiscsak akadt olyan állat, amely odakötözte egy fához az Oroszlánt – kérdezte a Nyúl -, elismernétek-e, hogy az az állat erősebb az Oroszlánnál?

– Hát bizony, el kellene ismernünk – válaszolták az állatok.

Sok idő telt el ezután: hónapok, talán évek is. Az állatok lassacskán megfeledkeztek az egész beszélgetésről. Ha egyiknek-másiknak néha mégis eszébe jutott, hogy mit mondott a Nyúl, az is csak legyintett:

– Üres fecsegés volt az egész, semmi egyéb. Nincs olyan állat, amelyik képes volna odakötözni egy fához az Oroszlánt!

Egy napon a Nyúl kiment abba a bozótos, ritkás erdőbe, ahol az Oroszlán sétálgatni szokott. Vitt magával egy jó erős, hosszú kötelet.

Amikor meglátta az Oroszlánt, nagy óbégatásba fogott, és a kötelet maga után vonszolva, rohanni kezdett.

– Megállj! – ordított rá az Oroszlán. – Hová rohansz ilyen veszettül?

– Jajjajjaj! – siránkozott a Nyúl. – Jön az orkán, jön a szélvihar, elpusztít valamennyiünket!

– Ne félj, amíg engem látsz – felelte az Oroszlán. – Olyan orkán nincs, amely bennem kárt tehetne.

– Bárcsak igazad volna! De ez a szélvihar olyan erős, hogy amott, a hegyen túl elefántokat emel a levegőbe!

– Elefántokat? – ütődött meg az Oroszlán.

– A saját szememmel láttam! – bizonykodott a Nyúl. – Csak úgy kalimpáltak a magasban. Körülöttük pedig tigrisek, párducok, oroszlánok lebegtek: egy egész felhő.

– No, akkor ennek a fele sem tréfa! – szeppent meg az Oroszlán. – Mit tehetünk?

– Csak egy segítség van: oda kell kötöznünk egymást egy jó erős, vastag fa derekához. Akkor nem árthat nekünk az orkán. Itt a kötél, itt a fa: ne várjunk egy percet sem, mert nyakunkon az ítéletidő.

Az Oroszlán átölelte egy erős, vastag fa derekát. A Nyúl pedig hurkot kötött az Oroszlán egyik mancsára, másik mancsára, egyik lábára, másik lábára, a maradék kötéllel pedig odaerősítette a derekát a fához.

– Próbáld meg, nincs-e valami hiba: elég erős-e a kötél, tartanak-e a csomók – biztatta a Nyúl az Oroszlánt.

Az Oroszlán nekifeszült.

– Nincs semmi hiba – mondta. – A kötél elég erős, a csomók jól tartanak. Ha akarnék, sem bírnék kiszabadulni.

– Az a jó – mondta a Nyúl.

– Hát veled mi lesz? – kérdezte az Oroszlán. – Magadat nem kötözöd a fához?

Én már csak megleszek így is – felelte a Nyúl. – Mert ha jól meggondolom: nyulat egyet sem láttam a levegőben odaát, a hegyen túl.

Vártak egy ideig: az Oroszlán a fához kötözve, a Nyúl pedig a fa mellett kényelmesen.

– Nem hallom a szél zúgását – mondta az Oroszlán.

– Én sem – válaszolta a Nyúl. – Úgy látszik, elkerül bennünket a vihar.

– Hát akkor oldozd le rólam a kötelet!

– Azért a biztonság kedvéért nem árt, ha egy kicsit még rajtad marad.

Megint eltelt egy kevés idő.

– Még most sem hallom – mondta az Oroszlán.

– Szó, ami szó – felelte a Nyúl -, én sem, akárhogy fülelek. De azért még nem múlt el a veszedelem.

Hát jó, megint vártak valamennyit.

– Micsoda szélvihar az, amelynek nincs hangja? – dohogott az Oroszlán.

– Én magam is éppen ezen gondolkozom – válaszolta a Nyúl. – És már-már kezdem azt hinni, hogy amit a hegyen túl láttam, nem is szélvihar volt.

– De hiszen azt állítottad, hogy elefántokat, oroszlánokat, tigriseket, párducokat sodort magával!

– Lehet, hogy káprázott a szemem – mondta a Nyúl. – Talán csak legyek voltak vagy nagyobbacska szúnyogok.

– Mit beszélsz?! – kiáltotta az Oroszlán. – Bolondját járatod velem?

– Dehogyis! – mentegetődzött a Nyúl. – Csak nem tételezel fel rólam ilyesmit?

– Akárhogy is: tüstént szabadíts ki!

– Attól tartok, hogy nem fog sikerülni. Kötni könnyű a csomót, de oldani nehéz!

Egy keveset babrálgatott a csomók körül, azután kijelentette:

– Sajnos, sehogy sem boldogulok vele. Nagyon gyenge vagyok én ehhez.

Az Oroszlán most már elveszítette a türelmét. Akkorát bődült, hogy visszhangzott tőle az erdő.
– Mit kiabált? – érdeklődött a Kisfiú.

– Mindenféle cifra gorombaságot – felelte Dávid apó. – Az oroszlánok, ha mérgesek, nem válogatják meg a szavaikat.

– Azt nem kiabálta, hogy: segítség? – kérdezte a Kisfiú.

– De bizony, a legvégén már azt kiabálta, mert látta, hogy a Nyúltól nem remélhet segítséget.
Az oroszlánbőgésre innen is, onnan is összecsődültek az állatok. Csak bámultak, meresztgették a szemüket, csóválták a fejüket hitetlenül.

Mit láttak?

Azt látták, hogy az Oroszlán egy fa derekát ölelgeti, és az egyik mancsán is, másik mancsán is, egyik lábán is, másik lábán is hurok feszül, a maradék kötéllel pedig a derekát kötözte oda a fához – ugyan kicsoda? Senki más, mint a Nyúl! Ott üldögél a fa mellett most is, keresztbe font karral, keresztbe rakott lábbal.

Semmi kétség, a Nyúl foglyul ejtette az Oroszlánt.

Kisvártatva oda is lépett az ámuldozó állatok csapatához.

– No, melyik a legerősebb állat? – kérdezte tőlük.

– Az, amely odakötözte a fához az Oroszlánt – felelték az állatok.

– Vagyis én! – állapította meg büszkén a Nyúl.

Attól fogva nagy becsülete volt a Nyúlnak azon a vidéken.
– Hát az Oroszlán? – kérdezte a Kisfiú. – Ott maradt a fához kötözve?

– Nem maradt ott – felelte Dávid apó. – Kiszabadította egy párduc.

– És nem haragudott meg a Nyúlra? Nem állt később bosszút rajta?

– Szörnyen haragudott rá – mondta az apó. – Csakhogy a Nyúl idejében megszökött előle, és az Oroszlán nem bírta utolérni.

– Később pedig – vette át a szót Rémusz bácsi -, amikor elszállt az első haragja, belátta, hogy helyesebb, ha jó képet vág a tréfához. Ezért nagyot nevetett a dolgon, azután pedig kijelentette, hogy amiért ilyen jól megnevettette: megbocsát a Nyúlnak.

– És azóta jóban vannak? – érdeklődött a Kisfiú.

– Ezt nem lehet egészen bizonyosan tudni – válaszolta bácsi. – Mert a Nyúl, óvatosságból, mindenesetre messze elkerüli az Oroszlánt.

A Kisfiú megköszönte a mesét, szép jó estét kívánt a két öregnek, és indult kifelé.

De az ajtóban hirtelen eszébe jutott valami.

– Te honnan tudod, hogy mit csinált a Nyúl? – kérdezte Rémusz bácsit. – Hiszen ez nem a te Nyulad, hanem a Másik Nyúl!

– Kitaláltam – vallotta be az öreg. – Ezek a mesebeli nyulak, ahányan vannak, mind igen hasonló természetűek.