Hol volt hol nem volt, volt egy szegény ember s ennek egy felesége. Mindkettőjüknek pedig annyi gyermeke, mint égen a csillag, mint réten a fű. A szegény ember halászattal kereste kenyerét, mert oly szegény volt, mint a templom egere. Volt ennek a szegény embernek egy igen gazdag bátyja s ennek annyi gyermeke, mint kákán a csomó. De azért, ha a szegény ember nagy szükség idején egy véka életért küldött hozzá, a csúf még így felelt: »Akkor adok egy véka életet, ha te is adsz egy gyermeket.« Sok gyermeke volt a szegény embernek, de azért mégsem adott neki csak akkorát sem, mint a kisujjam.

A szegény ember házában egy álló hét óta nem volt kenyér, csak holmi gyökereken élődtek. Midőn hetednapra megcsendesült az idő, a szegény ember halászni ment. Már éjfél után kettőt ütött az óra, s innen-onnan pitymallani, szürkülni kezdett az idő; de a szegény ember, egy szálka hal nem sok, de még annyit sem fogott. Százszor is betette hálóját és százszor is kihúzta – hiába.

– Beteszem még utoljára, – mondja magában – ha lesz benne, jó, ha nem lesz, az is jó. Legyen meg az Isten akarata! Vigyázva húzta fel a hálót, kiveti a partra s íme, egy gömbölyű kerek követ húzott ki a vízből.

– Ha csak kő, minek az nekem? Gyermekeim nem ehetik meg. A szegénynek még a szerencséje is szegény! – Ezzel a kerek követ beveti a víz kellő közepébe.

Beteszi a szegény ember újra a hálóját, megint megmozdul a káva, húzza nagyvigyázva s újra benne a kerek kő.

– Én Istenem, hát én már csak követ halászok? Biz’ Isten, szót se szólnék érte, ha oly gyomrot adtál volna, mely a követ is megemésztené! – Ezzel a kerek követ újra behajította a víz kellő közepébe.

A szegény ember harmadszor is beteszi a hálóját és ismét benne a kerek kő.

– Istenem, hát már minden hal kővé vált! Minek ez nekem?… Bár kenyérré válna!

Ezzel a követ harmadszor is bevetette, de csak úgy a víz szélére.

Hogy nem fogott egy szálka halat sem, de meg már el is fáradt, megrázta utoljára a hálóját, leoldozta a káváról, a csuha ujjába tette s azzal nagybúsan ment hazafelé. De mégis egyet gondolt s mintha az Isten súgta volna neki, visszafordult s a kerek követ magához vette.

– Jó lesz – gondolá – a gyermekeknek kenyér helyett játszani.

Hogy a háza közelébe ért, a gyermekek kifutottak elébe s kérdezték tőle, nem hozott-e vásárfiát?

– Nem hoztam én semmit, – mondja a szegény ember – csak egy kerek követ. Itt van, játszodjatok vele, hengergessétek a ház földjén.

A szegény ember családja ezen a napon is étlen-szomjan feküdt le. De a gyermekek, hogy volt mivel játszani, csak játszottak.

A gyermekek játszanak, játszanak, hengergetik a követ. Egyszer csak elkezd a kő fényesedni s mindig fényesebb, fényesebb lesz, úgy hogy a kis házat egészen betöltötte világossággal, mintha a nap sütött volna, pedig még csak reggeli három óra volt. A szegény embernek szemébe tűnik ez a nagy fény. Mi dolog az? Se gyertyája, se mécse, mégis oly világos a viskója!

– Hej, anyjuk! – mondja a feleségének – nézd csak ezt a követ, úgy fénylik, mint sötétben a revült fa, vagy a szentjánosbogár, vagy mint a csillag, vagy még ennél is jobban.

– Apjuk! – mondja a halász felesége – hallottam én, hogy van a világon olyan fényes kő, amelyből csak akkora is, mint egy mákszem, megér egy ökröt. Vajjon nem abból a fajtából való-e ez?

Itt a szegény ember elveszi a kerek követ a gyermekektől s dörzsöli fűhöz-fához, falhoz-földhöz, szóval ahhoz, ami a keze ügyébe akadt, míg utoljára egészen fényes lett. Aztán betakarta holmi ringy-rongy ruhával, hogy ne világítson olyan nagyon, hogy aludhassanak a fényétől.

Reggelre kelve azt mondja a feleségének:

– No, asszony, vedd fel a jobbik ruhádat, amit ünnepre tartogatsz, hogy legyen miben Istent dícsérni és vidd el a királynak ezt a követ ajándékba s mondjad, hogy én küldtem. S vigy el magaddal egy tálacskát, talán ad érte egy kis lisztet. Legalább ezeknek az istenadta gyermekeknek lesz miből sütni egy kis hamuba sült pogácsát.

A szegény ember felesége fölvette a jobbik ruháját s elment a királyhoz. Hogy odaért, köszönt neki, amint illik:

– Adjon Isten jó napot felségednek!

– Fogadj Isten, szegény asszony, hát mi járatban vagy?

– Az uram küldött egy kis ajándékot. Az ér mellett, a dombtetőn lakik s halászattal keresi kenyerét.

– Ugyan, jó asszony, mit hozhatnál te nekem, mikor magadnak sincs? De akármit hoztál, kedves az előttem, mert látom, hogy szívesen adod; azért jöjj be az én királyi hajlékomba.

Bemegy a szegény ember felesége a királyi várba, kibontja a kendőt s leteszi az aranyasztalra a kerek követ. A király alig bírt szóhoz jutni a csodálkozás miatt, mert a kerek kő gyémánt volt, még pedig olyan, aminőt a király addig maga sem látott.

– Hol vetted ezt, szegény asszony?

– Az uram halászni volt és a vízből fogta. Háromszor vetette bele a vízbe, háromszor húzta ki. Én azt gondolom, hogy azt neki az Isten adta.

– No, szegény asszony, – mondja a király – a gyémántot megtartom magamnak. Hanem tudod mit? Menj haza, hozz három zsákot; az egyiket teleadom arannyal, a másikat ezüsttel, a harmadikat meg rézpénzzel.

A szegény asszony vitt három zsákot, a király pedig az egyiket teleadta arannyal, a másikat ezüsttel, a harmadikat rézpénzzel s még ráadásul két ökröt befogatott a szekerébe s azon küldte haza a három zsák pénzt. Igy a szegény emberből olyan gazdag ember lett, hogy csak párját kellett volna keresni.

– No, édes feleségem, – mondja a szegény ember – ezt a sok pénzt meg is kellene már mérni, hogy vajjon hány véka?

– Meg ám, de nincs vékánk! – mondja a felesége.

– Küldj el ahhoz a fösvény bátyánkhoz, tán csak ad egy üres vékát.

Elszalad a szegény ember kisebbik fia a fösvény bátyához, hogy adjon neki egy üres vékát.

– Vékát? – pattant fel a fösvény bátya. – Ki hallott ilyent? Üres vékát? Minek volna az nektek? Hacsak titeket sorban meg nem mérni! Nem jól hallottad te azt?

– De biz jól hallottam, – erősíti a kis fiú – üres vékát mondtak.

– Én meg csak úgy bolondjában nem adok vékát – mondja a fösvény bátya. – Hanem takarodj haza s kérdezd meg, hogy üres vagy tele vékát adjak-e?

A szegény fiú sírva-ríva hazaballag s elmondja szülőinek, hogy mit izent a bátya.

– No, nem tesz semmit, – csitítja az apja – majd megfizet a jó Isten kinek-kinek érdeme szerint! Szaladj vissza, fiam s ha kérdi, hogy mit mérünk, mondjad, hogy pénzt.

Elszalad a fiú ahhoz a jóféle bátyához:

– Köszönteti általam édesapám bátyámuramat, hogy adjon egy üres vékát, mert pénzt mérünk.

– Pénzt! – csodálkozik a fösvény ember – pénzt? Adok fiacskám, adok. Hány kell?

– Csak egy – mondja a fiú.

– Itt van, hanem ha hamus lesz a véka, ha azt adtatok el, úgy lesz ne mulass!

Hazaszalad a fiú a vékával s megmérik a pénzt. Ép tíz véka volt. Aztán a szegény ember hazaküldte a vékát; de előbb az abroncsát köröskörül rakta vert arannyal.

Alig vitte haza a kis fiú a vékát s alig tért vissza, már nyomában kullogott a jóféle bátya.

– Adjon Isten jó napot, édes, kedves öcsém – mondja a fösvény bátya.

– Fogadj Isten, bátya, de nagy újság nálunk! Üljön le már nálunk egy kicsit! Mi jót hozott? Ezer esztendeje, hogy nem láttuk!

– Biz én nem hoztam semmit, hanem csak azért jöttem, mert hallottam, hogy pénzmagra tettél szert.

A szegény ember csak hallgat, nem szól semmit, csak merően a jóféle bátya szeme közé néz, gondolván magában: megállj, rossz bátya, majd megtréfállak most egy kicsit.

– Tudod, hogy nincsenek gyermekeim, – mondja aztán a fösvény – holtom után úgyis mindenem a tied; mert a koporsóba csak el nem vihetem. Azért, ha megmondod is, hogy hol vetted, csak magadnak használsz vele.

– Hol vettem? – mondja a szegény ember – hát a macskám tegnap fiadzott meg, a királynak pedig annyi az egere, annyi a patkánya, hogy tőlük még enni se lehet, úgy hogy a királyt, míg eszik, katonáknak kell kivont fegyverrel őrizni. Én tehát kaptam magam, a szűröm a nyakamba akasztottam, a három kis macskát egy tányérra tettem s odaajándékoztam a királynak. Az úgy megörült neki, hogy egyszeriben tíz véka pénzt méretett ki a számomra. Ha nem hiszi, bátya, itt van a kamrában, jöjjön, nézze meg.

– Sohase fáraszd magad, öcsém, elhiszem, minek nézném? De most az Isten áldjon meg! Hazamegyek.

– Ilyen korán? Még a leülő helye se melegedett meg.

– Dolgom van otthon; valamit elfelejtettem, azért sietek oly nagyon – hazudozott a jóféle bátya…

A gazdag ember alig hogy hazatért, elbeszélte a feleségének az egész dolgot, hogy jutott halász öccse a temérdek kincshez. Aztán kettecskén szépen kifőzték, hogy ha az öccsük három macskát vitt a királynak, majd visznek ők akkor három zsákkal. Evégett három faluból összeszedték a macskákat. De még a hetedikből is hozták, ahogy hallották milyen jó ára van a macskának. De nem is csoda, mert aki mit kért, azt adtak neki. Véka búza, zsák burgonya, oldalszalonna, bödöny túró és akó bor vándorolt el egy-egy macskáért, úgy hogy, mikorra beszerezték a három zsák macskát, kamra, padlás, pince, verem mind kiürült.

Elkészül a gazdag ember a szolgájával együtt a hosszú útra, befogja négy lovát a kocsiba s felrakja a három zsák macskát. Képzelhetni, az a temérdek macska mindenütt, amerre csak mentek, milyen nyávukolást vitt véghez, úgy hogy ország-világ kiállt csodájára. A gyermekek az egyik falutól a másikig kísérték a kocsit, a kutyák pedig megugatták. S lőn olyan iszonyatos zaj, hogy a gazdag ember szinte megőszült belé. Végre mégis elértek a királyi várba.

– No Jancsi, – mondja a gazdag ember – te maradj itt a kocsinál, majd én bemegyek. De add ide az ostort, hogy ha azok a gyalázatos patkányok az orromnak esnek, legyen mivel szétütni köztük.

Beállít a gazdag ember a király elé, köszön neki:

– Adjon Isten jó napot felségednek!

– Fogadj Isten, gazdag ember. Mi járatban vagy?

– Ajándékot hoztam felségednek s csak azért nem hoztam be, mivel nem tudtam, hogy hová parancsolja szállíttatni, ide-e, vagy máshová?

– Hát mit hoztál nekem, gazdag ember?

– Mit hoztam? Azt hoztam, ami felséged előtt a legkedvesebb s arannyal, ezüsttel fizet érte.

– Ugyan mi lehet az, gazdag ember?

– Mi lehet? Majd meglátja felséged. Ha én azt megmondanám, tudom, még a szavamat is megaranyoztatná.

– No de mégis, ugyan mi lehet az?

– Hogy teljék felséged kívánsága, megmondom: azt hoztam, amit az öcsém hozott s már annak tetszik ismerni személyét.

– Ismerem; az ér mellett a dombtetőn lakik s halászattal keresi kenyerét.

– Igen, igen! De én sokkal többet hoztam ám, mint az öcsém!

– No hát, csak hozd be!

Kimegy a gazdag ember és a szolgájával együtt becipeli a király szobájába a három zsák macskát. Amint a szobába értek, a gazdag ember hirtelen kioldja a három zsákot s kizúdítja a sok macskát.

Hogy már egy álló hétig nem ettek, aztán hogy egy hét óta zsákban voltak: elzüllött, elvadult a sok macska. De tett is olyan csetepatét, olyan pusztítást, amilyet még ember nem látott. Egyik az ablaknak, másik a tükörnek szaladt, harmadik az üvegszekrénybe rontott s ott mindent összevissza tört: üvegeket, azokat a drága poharakat, csészéket s tudja Isten, még mit nem! Hogy ím az ajtók nyitva voltak, a macskák elárasztották az egész rezidenciát s mindent, ami csak törékeny jószág volt, összetörtek.

A király erre emberek után kiáltott, a királyné sikoltozott, mert egy macska megkarmolta a karját s piros vére csakúgy csepegett a fehér selyem ruhájára, a kis királyfiak meg torkuk szakadtából sivalkodni kezdettek. A nagy lármára és sikoltozásra végre beszaladtak a katonák, ki karddal, ki puskával s agyonverték a macskatábort.

A gazdag ember nem volt se holt, se eleven. Csak úgy állt ott, mint egy gyermek, aki tudja, hogy rossz fát tett a tűzre s ezért kikap. De mint a gyermek is megugrik a verés elől, ha szerét teheti, úgy a gazdag ember is a nagy zavarban uccu, vesd el magad! kiosont a palotából és szaladt világgá.

Még most is szalad, ha meg nem állt. Nem is mert többé a maga falujába hazamenni, mert otthon »macskakupecnek« nevezték. Egyszer csak holt hirét hozták, hogy itt, meg itt az árok mellett megfagyott. Mindenét a halász örökölte. Lett is belőle olyan gazdag ember, hogy még magának a királynak is csak kevéssel volt több pénze.