Egyszer egy királynő a palotája előtt ült egy nagy hársfa alatt, és az almáját hámozta. Hároméves fiacskája körülötte játszadozott, és ő is szeretett volna egy gerezdet kapni az almából. Mivel azonban anyja nem adott neki, hát felszedte az almahéjat, és azt majszolgatta. Meglátva ezt a királynő, megfeledkezett magáról, és dühösen rákiáltott:

– Ej, bárcsak malaccá változnál!

És lám, a kis királyfi abban a pillanatban malaccá változott, és röfögve kiszaladt az utcára a konda után.

Élt abban az időben az erdő szélén két szegény ember, azoknak nagyon fájt, hogy miért nincsen gyermekük. Éppen kint ültek este a házuk előtt, amikor a disznókat hazafelé hajtották. Akkor az asszony így szólt az urához:

– Bárcsak adna nekünk az Isten egy gyermeket, azt sem bánnám, ha olyan durva és kemény sörtéje lenne is, mint egy disznónak!

Alig mondta ezt ki, lám, a kondából kivált egy fiatal malac, odafutott hozzájuk, és hízelgően dörgölőzött az öregekhez, többet aztán el nem mozdult mellőlük. Így hát azok látták, hogy vágyuk teljesült.

Odavették a kismalacot a szobájukba, mintha csak saját édes gyermekük lett volna. Gondoskodtak róla, zsemlével és tejjel etették, és puha ágyat vetettek neki. Reggelenként, mikor kihajtották a kondát, és megszólalt a kanászkürt, nem bírt a kismalac megmaradni otthon, ilyenkor tehát kiengedték, hogy a többi disznóval együtt futhasson a legelőre. Esténként azonban mindig hazatért, és ilyenkor az ember meg a felesége dédelgették, a malac pedig röfögött örömében. Az volt azonban a különös, hogy a malac beszélni is tudott, mintha csak ember lenne. Igen lassan nőtt, és csak tizenhét esztendő múlva lett belőle kifejlett nagy kan. Ekkor történt, hogy egy este a házaspár így beszélgetett: kihirdette a király, hogy egyetlen leányát ahhoz adja feleségül, aki három feladatot meg tud oldani, de még egyetlen olyan királyfi sem akadt, aki kiállta volna a három próbát.

Hát lám, ezt hallván, egyszerre csak nyílegyenesen feláll az ő malacfiuk, és megszólal:

– Apám, vezess el engem a királyhoz, és kérd meg számomra a leánya kezét!

De az ember annyira megrémült ekkora vakmerőség hallatán, hogy még a lélegzete is elállt egy időre.

– Hová gondolsz, fiam? Mit tenne velem a király, ha ilyen kéréssel merészelnék elébe állni?!

A sertésfiú azonban nem állt el a kéréstől, hanem egész nap kiáltozott és röfögött az öreg fülébe:

– Apám, gyere, menjünk el a királyhoz! Tovább már nem tudok várni! Jöjj hát, s hidd el, nem történik semmi bajotok!

Végül is engedett az ember, elbúcsúzott a feleségétől, és elindultak a király székvárosa felé. Oda értek a királyi kastélyhoz, ki is nyitották előttük a kaput, a sertést azonban semmiképpen sem akarták beengedni, de az áttört az összes őrök között egészen a király előszobájáig. Itt azután megállt.

Az ember reszketve lépett a király elébe, és megkérte a fia számára a hercegnő kezét.

– Hozd be hát a fiadat, hadd lássam!

Amikor aztán a paraszt kinyitotta az ajtót, a vadkan hangos röfögéssel berontott.

– Mi ez? – kiáltotta dühösen a király. – Ez lenne a fiad?

– Igen – hebegte az ember.

– Hogy merészelsz ezzel az utálatos állattal idejönni elém? – Azzal gyorsan előkiáltotta szolgáit, és az embert a disznóval együtt a legmélyebb tömlöcbe vettette.

Ott aztán az öregember elkezdett siránkozni, panaszkodni, és így szólt a sörtés fiúhoz:

– Látod, hova juttattál engem?

– Ne törődj vele, majd megváltozik még mindez!

Úgy volt, hogy az öreget másnap reggel kivégzik, a disznót pedig leölik. De a király fontolóra vette a dolgot, és azt mondta:

– Jól van, megkegyelmezek neked, ha a fiad – bármilyen csúf állat légyen is – meg tudja oldani a három feladatot. Ez esetben feleségül adom hozzá a leányomat, és még gazdagon meg is ajándékozom, mielőtt elengedném. Ha azonban nem képes kiállni a három próbát, akkor vége mindkettőtök életének!

– Most már nyert ügyünk van! – mondta vigasztalóan apjának a sörtés fiú.

Este azt üzente nekik a király, hogy másnap reggelre az egész kastély, amelyikben lakik, színezüstből legyen, semmi másból!

Azon az éjszakán a kastélyban néhányszor nyikorgás, recsegés hallatszott, aztán minden elcsendesült. Mikor aztán másnap reggel a király fölébredt, be kellett hunynia a szemét, annyira vakította a nagy ragyogás. Csak állt és bámult, látva hogy az egész kastély mindenestül színezüstből van.

“Hát ez sikerült. A második feladatot azonban már nem tudja megoldani!” – gondolta a király. Este pedig azt üzente nekik: másnap reggelre a királyi palotával szemben hét mérföldnyi távolságban egy ugyanolyan palotát építsen a sörtés fiú, mint amilyen a királyé, de az a palota színaranyból legyen.

Azon az éjszakán megint néhányszor nyikorgás, recsegés hallatszott a palotában, azután minden elcsendesedett. Mikor aztán másnap a király felébredt, az ablakokon olyan sugárzó ragyogás áradt be, hogy majd megvakult belé. Kipattant az ágyból, és amint szemei kissé hozzászoktak a végtelen ragyogáshoz, egyszeriben meglátta a távolban az aranypalotát.

– Ejha! Hát ezt is sikerült véghezvinnie! – kiáltott a király nagy ámuldozás közepette. – A harmadik feladatot azonban semmiképpen sem tudja majd megoldani!

Estére kelve azt üzente a király: másnap reggelre az egyik palotától a másikig csupa gyémántkristályból hidat építsen úgy, hogy azon ő reggel nyomban átsétálhasson.

Éjszaka megint néhányszor nyikorgás, recsegés hallatszott, azután minden elcsendesedett. De még messze volt a hajnal, amikor a király felébredt, mert olyan világosság áradt be az ablakon, mintha a nap már magasan állna az égen, gyorsan kiugrott hát az ágyából, és kíváncsian szétnézett. Alig tudott magához térni a csodálkozástól, amikor látta, hogy ezt a hihetetlen ragyogást a csodálatos gyémánthíd árasztja, hiszen még nem is pirkadt. Magához hívatta hát a leányát, és így szólt:

– Mint látod, a három feladatot megoldották. Most hát feleségül kell menned ahhoz, aki mindezt véghezvitte!

A leány így válaszolt:

– Szívesen megteszem, apám, mivel te megígérted.

A királyné azonban vigasztalhatatlan volt. Hallani sem akart az egészről, mondván:

– Micsoda? Az én lányom egy vadkanhoz menjen feleségül, hogy az majd halálra szurkálja a sertéivel?!

– Ezen már nem változtathatunk – mondta a király -, hiszen szavamat adtam rá.

Azzal nyomban kihozatta a börtönből az öregembert a fiával együtt, és megülték a lakodalmat. Azután az öregembert gazdagon megajándékozták, s az hazament.

A királyleány azonban remegett félelmében, amikor este a hálószobába indult, anyja pedig szünet nélkül zokogott, és úgy búcsúzott el a leányától, mintha utoljára látná életében.

Amikor azonban már minden elcsendesedett, a vaddisznó egyszerre csak lerázta magáról undok külsejét, és a királyleány mellett egy gyönyörű aranyhajú ifjú feküdt. A királykisasszony szívéből nyomban elszállott minden félelem, s a helyét egészen más érzés foglalta el.

Akkor az ifjú elmesélte neki, hogy ő egy elvarázsolt királyfi, ha azonban a királykisasszony türelmes lesz, és tud hallgatni, hamarosan teljesen felszabadul a varázslat alól.

Alig hajnalodott még, amikor felhangzott a kanász kürtjének szava. Erre az ifjú felugrott, felöltötte sertés külsejét, és röfögve szaladt ki a kondához.

Az öreg királyné nem tudta lehunyni a szemét ezen az éjszakán. Kora reggel elindult, hogy megnézze, vajon él-e még a leánya. Mivel minden ajtó tárva-nyitva állt, egyre közelebb ment a nászszobához, míg végre meglátta a leányát az ágyban feküdni: a királykisasszony még aludt, arcán azonban olyan boldogság kifejezése áradt el, mintha nagyon édes álma lenne.

– Hát élsz, drága gyermekem? – szólította végül a királyné.

Erre felébredt a királyleány vidáman és boldogan. A királyné nyomban szeretett volna mindent megtudni, sokáig azonban egyetlen szót sem tudott kicsalni a leányából. Végül azonban mégis megszólalt a királyleány nagyon halkan, bizalmasan:

– Ne félj, anyám, a férjem nem vadkan, hanem csodálatosan szép, aranyhajú királyfi, a sertés külsejét lerázza magáról, mikor az ágyba lép.

Ezt hallva, az anyját elfogta a kíváncsiság, és a következő éjszaka vigyázott, hogy el ne aludjék, s egy falrepedésen át belesett a hálószobába. Így aztán meggyőződhetett róla, hogy a leánya igazat mondott. Mikor aztán hajnalban megszólalt a kanászkürt, és a királyleány férje újra magára öltötte sertés külsejét, és kifutott a kondához, a királyné nyomban a leányához sietett, és mosolygó arccal így szólt hozzá:

– Várj csak, gyermekem! Nemsokára egész naphosszat teljes szépségében láthatod majd a férjedet. Hogyha ma este hazatér, és elalszik az ágyban, megrakatom a kemencét, és beledobom a serteköntöst, akkor azután olyannak kell maradnia, amilyen a valóságban!

A királyleánynak megdobbant a szíve örömében és aggodalmában. Akarta is, nem is, amit az anyja mondott, mert közben férje tilalma járt az eszében. Anyja azonban addig beszélt neki, míg végül is megnyugodott.

Így történt azután, hogy azon az éjszakán, míg a királyleány férje aludt, elvették a serteköntösét, és elégették a kemencében. Másnap hajnalban, mikor a kanászkürt újra megszólalt, felugrott a királyfi, de hiába kereste serteruháját. Végül észrevette, mi történt. Akkor egyszeriben nagyon elszomorodott, és fájdalmas panasz tolult az ajkára:

– Jaj nekem! Nem tudtál hallgatni, és ezzel meghiúsítottad azt, hogy felszabaduljak az átok alól. Mostantól fogva a világ végére leszek száműzve, és oda egyetlen halandó lélek sem tud utánam jönni, hogy megmentsen! – Ezt mondva kiment, és egyszeriben eltűnt.

A királykisasszony egyszerre olyan keserves sírásban tört ki, hogy a követ is meglágyította volna. Zokogására hamarosan felébredt az egész palota népe, anyja pedig odaszaladt hozzá, és azt kérdezte:

– Mi bajod van, édes gyermekem?

– Ó, anyám, anyám! Hogyan tehettél ilyen rosszat? Az én mindenségem el van immár átkozva a világ végére, és halandó lélek meg nem mentheti többé!

Bármit mondtak is neki, nem tudták megvigasztalni. Néhány nap múltán azután azt mondta:

– Isten veletek, apám, anyám! Nem tudok tovább itt maradni. Elmegyek a világ végére, és megpróbálom megkeresni szerelmesemet.

– Ó, gyermekem – mondta az apja -, a világ vége igen-igen messze van, sohasem jutsz el oda!

– El kell jutnom, apám, képtelen vagyok itt maradni! Akkor adtak neki hét öltözet ruhát, hét pár cipőt és egy zsák kenyeret az útra, és miután búcsút vett tőlük, elindult és megállás nélkül ment, ment, mert egyetlen pillanatnyi időt sem akart elveszíteni. Végül már semerre sem látott emberi hajlékot. Akkor még jobban szaporázta lépteit, mert azt gondolta, hogy most már nemsokára elér a világ végére. De még sokáig nem látott semmit. Végül messze-messze távolban meglátott egy házikót. Elkezdett sietni arrafelé, amilyen gyorsan csak bírt, és amikor odaért, betért a házacskába. Ott lakott a Szél.

A királyleány megkérdezte tőle, hogy messze van-e még a világ vége. A Szél nyomban észrevette, hogy egy boldogtalan teremtéssel van dolga, és így felelt:

– Ó, gyermekem, ezt biz én meg nem tudom mondani neked. De nézd csak, ülj fel az én szárnyas paripám hátára, és vágtass el rajta a Holdhoz, ő talán útba tud igazítani. Ha odaérsz, ugorj csak le, s a lovam egyedül is hazatalál. És nézd, adok én neked egy kisegeret ajándékba, talán egyszer még hasznát veheted!

A királykisasszony megköszönte szépen az ajándékot, felült a Szél paripája hátára, és elvágtatott a Holdhoz.

A Hold már messziről észrevette a közeledő szomorú alakot, megszánta, és mindjárt azt gondolta:

“Erre a teremtésre valami nagy szerencsétlenség nehezedik” – és barátságos arccal ment eléje.

A leány földre ugrott, és a Szél paripája menten visszafordult, ő pedig előadta kérését. Sajnos azonban a Hold sem tudta megadni a sóvárogva várt választ.

– Ülj fel a paripám hátára – mondta azonban a leánynak -, és vágtass el rajta a Naphoz. Ő bizonyosan tudni fogja, merre van a világ vége, hiszen ő igazán messzi térségeket jár be! De adok én neked egy ezüstdiót, tedd el jól, egyszer talán még jó szolgálatot tesz neked!

A királykisasszony megköszönte a Hold jóságát, felült a holdparipa hátára, és elvágtatott a Naphoz. Estére járt már, mire odaért, s a kedves Nap éppen akkor ért haza egész napi munkája végeztével.

A boldogtalan királykisasszony ráköszöntött, és így szólt hozzá:

– Kedves Nap, meg tudnád-e mondani nekem, merre, milyen messze van még ide a világ vége?

A jószívű Nap nyomban észrevette, hogy az idegen leány vállára súlyos bánat nehezedik, és részvéttel szólott hozzá:

– Ó, kedves gyermekem, jól tudom én, hol van a világ vége, de az bizony nagyon-nagyon messze még innen! Ha azonban tudsz várni holnap reggelig, akkor elvezethetlek odáig.

De a királykisasszony könyörögve kérte, mondván: egyetlen pillanatra sem lel addig nyugtot, amíg oda nem ér. Erre a Nap így válaszolt:

– Ha így van, akkor odaadom neked a hintómat és a paripáimat. Indulj el velük innen az éjszaka útján, és gyermekeim, a csillagok majd megmutatják neked a helyes utat! Ha elérsz az Esthajnalcsillaghoz, akkor már nem leszel messze a céltól. Akkor csak ugorj le a hintóból, és a lovaim maguktól is hazatalálnak vele. De nézd csak, adok én neked egy aranydiót, egyszer még jó hasznát veheted!

A leány teljes szívéből köszönetet mondott a szelíd, jóságos asszonynak, aztán felült a Nap hintójába, és megállás nélkül vágtatott végig vele az égbolton. Először a Hajnalcsillaghoz ért, az nyomban szolgálatkészen sietett eléje, és megmutatta neki a helyes utat. A királyleány ezután végigjárta valamennyi csillagot, amelyeket az égen tündökölni látunk, és mindannyian jóindulattal és segítségre készen fogadták. Végül elért az Esthajnalcsillaghoz, aki a tenger partján egy magányos kis kunyhóban lakott. Éppen akkor hunyta álomra a szemét, és igen elcsodálkozott, mikor meglátta a tündöklő naphintót, amely nem sokkal ezelőtt még itt időzött nála. Nyomban kiugrott ágyából és kisietett. A királykisasszony éppen akkor szállt ki a hintóból, és a Nap paripái egykettőre visszafelé röpítették a hintót az éjszaka országútján, hogy a kedves Nap reggel jó időben megkezdhesse napi pályáját.

A királyleány elmesélte aztán az Esthajnalcsillagnak élete egész szomorú történetét, s ezt hallva a csillag meghatottan így szólt:

– Tartsál ki továbbra is csak hűségesen, s meglásd, nemsokára célhoz érsz! Látod ott a távolban azt a szigetet? Ott él most a férjed, és éppen holnap kellene egybekelnie a világvége királyának leányával. Én most mindjárt átvezetlek oda, s te csak állj oda a királyi palota elé koldulni. Nem kell félned, hogy vajon elhiszik-e rólad, hogy koldus vagy, valóban annak látszol, hiszen amint látom, ruhád és cipőd elrongyolódott a hosszú útban. Ha aztán reggel a menet elindul a templomba, akkor nyisd csak ki azt a diót, amelyet a Holdtól kaptál, találsz benne egy ezüstruhát, azt öltsd fel, és menj el a templomba, a többit majd meglátod!

Ezzel az Esthajnalcsillag egy csillagokkal teleszórt diót adott a királyleánynak, és aranyos csónakján átevezett vele a szigetre. A királyleány pedig odaállt a királyi vár kapuja elé szakadt köntösében.

Mikor a menyasszony teljes díszbe öltözve a templomba indult, és meglátta a szegény szerencsétlen teremtést, haragosan kiáltotta:

– Kergessétek el innen ezt a rongyos koldusasszonyt!

A királyleány elszaladt onnan, aztán gyorsan elővette az ezüst diót, kinyitotta, és lám, abban a pillanatban csodaszép ezüstruha hullott az ölébe. Gyorsan felvette, és a templomba sietett.

Az emberek elámultak, látva ezt a ragyogást, és minden szempár az ezüstruhás idegen leányra szegeződött. A menyasszony már ott állt az oltár előtt vőlegénye oldalán, amikor megpillantotta a csodaszép ruhát. Akkor odakiáltott a vőlegényének:

– Nem! Mindaddig nem leszek a feleséged, amíg csak nekem is ilyen gyönyörű ruhám nem lesz! – Azzal hátat fordított az oltárnak, és hazament.

Az ismeretlen ezüstruhás nő azonban már előbb kijött a templomból, gyorsan levetette csillogó ruháját, és ismét felöltötte rongyait.

Az egész birodalomban mindenfelé kérdezősködtek, de olyan ruhát sehol sem találtak. Akkor aztán a koldusasszony beüzent a királylánynak, hogy ha megengedi neki, hogy egy éjszakát a vőlegénye hálószobájában virrasszon át, akkor előteremti neki az ezüstruhát. A királyleány szívesen ráállt, vőlegényének azonban betömette mindkét fülét, és álomitalt adott neki.

A koldusasszony azon az éjszakán férje ágya mellett térdelt, és sírva beszélte el a sok fáradságot és szenvedést, amit érette végigjárt:

– Lásd, követtelek ide, a világ végére, hét köntöst és hét pár cipőt szaggattam el, mire ideértem. Hallgasd meg hát szavamat, és könyörülj meg rajtam annak a gyermeknek a kedvéért, akit a szívem alatt hordok! – A királyfi azonban mélységes álomba merült, s mindebből egyetlen szót sem hallott.

Másnap a királyi menyasszony felöltötte az ezüstruhát, és boldogan indult újra a templomba, az esküvőre.

Akkor a koldusasszony elővette az aranydióját, ebben színarany ruhát talált, felvette, és ő is elment a templomba. Éppen ki akarta mondani a pap az áldást az ifjú párra; mikor azonban a menyasszony meglátta az idegen nőt az aranyköntösben, nyomban felkiáltott:

– Nem, nem leszek a feleséged, míg csak nekem is ilyen csodálatos aranyköntösöm nem lesz! – és azzal sarkon fordult, és egyenesen hazament a templomból.

Az idegen asszony azonban megint előbb jött ki a templomból, aranyruháját sietve visszatette a dióhéjba, és újra felöltötte koldusrongyait.

Hiába kérdezősködtek szerte a birodalomban aranyruha után. Akkor a koldusasszony megüzente a királyi menyasszonynak: ha ismét megengedi, hogy egy éjszakát a vőlegénye hálószobájában virraszthasson át, megszerzi számára az aranyruhát.

A menyasszony beleegyezett, de megint csak betömette a vőlegénye füleit, és megitatta álomitallal. Mikor aztán a boldogtalan királyleány egész éjszaka a férje ágya mellett térdelt, s elpanaszolta szenvedéseit, mindez megint hiábavaló volt, mert a királyfi mélyen aludt, és egyetlen szavát sem hallotta.

Harmadnapon újra a templomba mentek. A menyasszony felöltötte az aranyruhát, amelynél szebbet elképzelni sem tudott volna.

A koldusasszony azonban elővette a csillagokkal teleszórt diót, amelyet az Esthajnalcsillagtól kapott, s abból olyan köntös hullott az ölébe, amelyen a csillagos éjszaka valamennyi csillaga gyémántos fényben ragyogott. Amikor belépett a templomba, a pap éppen az áldás szavait kezdte mondani.

Alig látta meg azonban a menyasszony az idegen nőt a csodálatos csillagruhában, amikor odakiáltott a papnak:

– Várj! Amíg csak nekem is ilyen köntösöm nem lesz, nem leszek ennek a férfinak a felesége!

Azzal nem nézve sem jobbra, sem balra, hazasietett, és az egész birodalomban mindenfelé kérdezősködött ilyen ruha után, de ilyet találni még reménytelenebb vállalkozás volt, mint felkutatni az ezüst- és aranyruhát.

Akkor a koldusasszony harmadszor is beüzent a menyasszonynak, amennyiben beleegyezik, hogy még ezt az éjszakát a vőlegény hálószobájában töltse el, megszerzi számára a csillagköntöst. A menyasszony ráállt, ezúttal is betömette azonban a vőlegény füleit, és álomitallal bódította el.

Mikor aztán a koldusasszony ezen az éjszakán immár harmadszor térdelt ott a férje ágya előtt, kétségbeesetten zokogott, így panaszkodván:

– Ó, Istenem, megint csak alszik, és nem hallja meg szavaimat! És nekem most már a világon semmim sincsen, ami megnyithatná előttem az utat hozzá!

Azzal kivette kebléből a kisegeret, és így könyörgött neki:

– Kedves egérkém, nem tudnál te segíteni rajtam?

Az egérke nyomban felugrott az ágyra, belebújt a királyfi fülébe, átrágta a dugókat, de a királyfi még mindig mélyen aludt az álomital hatása alatt. Erre az egérke úgy beleharapott az orrába, hogy a vér is kiserkedt a harapása nyomán. A királyfi végre felnyitotta szemét, és így kiáltott:

– Jaj nekem! Mi volt ez?

Abban a pillanatban észrevette a szerencsétlen teremtést az ágya mellett.

– Kedves férjem, felébredsz-e végre? Nézd, ez már a harmadik éjszaka, amelyet az ágyadnál virrasztok át! – Azzal elmesélte neki egész szomorú történetét: – Lásd, eljöttem utánad a világ végére is, hét köntöst és hét pár cipőt szaggattam szét. Könyörülj hát szenvedéseimen a gyermeked kedvéért, akit a szívem alatt hordok!

A királyfi erre magához ölelte és felkiáltott:

– Drága, hűséges feleségem! Így hát nem volt álom, ami az elmúlt éjszakákon olyan kedvesen lebegett a szemem előtt. Te vagy hát itt élő valóságodban, akit olyan sokáig nem láthattam! A te hűséged végre megszabadított minden átoktól. Ég veled, világ vége büszke királykisasszonya, nem kellesz nekem. Végre újra enyém az én hűséges feleségem!

Azzal nyomban felkerekedtek, elmenekültek a királyi palotából a tenger partjára. Éppen ott volt az Esthajnalcsillag csónakjával, mert egy világvándort hozott át rajta. Szívesen felvette őket, és átevezett velük a túlsó partra. Éppen akkor hasadt a hajnal, és a Nap megkezdte napi körútját a világ túlsó szélén. Az Esthajnalcsillag pedig így szólt hozzájuk:

– Maradjatok naphosszat, amíg a forróság tart, az én kunyhómban, este azután, ha a Nap ideér a hintójával, magával visz majd benneteket.

Boldogan fogadták el meghívását, különösen a királykisasszony, akinek mostanáig egyetlenegy percnyi nyugalma sem volt.

Mikor másnap odaát a szigeten a királyi menyasszony magára öltötte a csodálatos csillagruhát, és indulni akart a templomba, a vőlegényt nem találták sehol. Elmondták neki, hogy az éj leple alatt egy ilyen és ilyen ifjú menekült a tengerpartra egy koldusasszonnyal, és az Esthajnalcsillag átvitte kettőjüket csónakjával a túlsó partra.

– Hej, az az átkozott koldusasszony és a csalfa Esthajnalcsillag! – A világ vége királylánya még sokáig tombolt mérgében, de mindez nem használt, mert hatalma a tenger túlsó partjára már nem terjedt ki.

Mialatt a két menekült az Esthajnalcsillag kunyhójában időzött, éppen akkor múlt egy éve annak, hogy az esküvőjüket tartották, és az ifjú asszonynak csodaszép kisfia született: olyan ezüstfehér volt az arca, mint a Hold, olyan aranyos fürtök övezték, mint a Nap, s két szeme úgy ragyogott, mint a Hajnalcsillag és az Esthajnalcsillag.

Estére a Nap is megérkezett, és nagy öröme telt a boldog fiatal párban meg a szép gyermekben. Szívesen felvette őket hintójába, s az éjszaka országútján hazarepítette őket otthonába, ahova késő este érkeztek meg. Itt már készenlétben állt a Hold, a Nap parancsait várva. Ő is végtelenül örült, látva a boldog kis családot.

A Nap aztán megparancsolta a Holdnak, hogy vigye el ezeket a derék embereket saját otthonáig, és aztán bízza őket a Szélre, hogy az kísérje őket egészen az emberek országáig.

A Hold azon nyomban felvette őket a paripája hátára, és hazalovagolt velük saját otthonába. Ott már várta őket a Szél, hogy meghallgassa a Hold parancsait. A Szél is végtelenül örült, hogy viszontlátja a királyleányt és férjét, meg szép gyermeküket, de különösen akkor árasztotta el a boldogság, amikor meghallotta, hogy egérkéje milyen jól végezte szolgálatait.

A Hold elmondta, hogy mi a feladata, mire a Szél paripája hátára ültette a boldog párt, és addig vitte őket egyvégtében, míg csak az emberek lakta vidék közelébe nem értek. Ott földre tette őket, szívélyes búcsút vett tőlük, és hazalovagolt. Ők pedig innen már gyalog folytatták útjukat, és felváltva vitték a gyermeket a karjukon, és végtelenül boldogok voltak.

Végül megérkeztek abba az országba, ahol a királyleány apja uralkodott. Egyszeriben leírhatatlan öröm áradt szét az egész országban, és amikor bevonultak a királyi palotába, útjukat mindenfelé virágokkal hintették be, és minden kaput ünnepélyesen feldíszítettek.

Az öreg király pedig hamarosan átadta koronáját a vejének, aki még sokáig élt megelégedetten és boldogan a feleségével.