agyal – elagyabugyál, elver

almárium – rakodós, fiókos szekrény

ántivilág régi világ, emberemlékezet előtti

asztag a learatott, kévébe kötött gabonarakás, szalmakazal

átalvető vállon hordott, kétrészes, elöl-hátul lecsüngő tarisznya


bakarasznyi emberke
kicsi ember, kis arasznyi

beorozkodik – belopózik

bódorog elkóborol, lődörög

bogárik, elbogárzott – elkódorog, elfut a marha, amikor csípik a legyek

búcsálódik – töpreng, búslakodik

burkus a mesében gazdag néphez tartozó, porosz vagy német ember, rendszerint király


Cerberus
– az alvilágot őrző kutya a görög mitológiában, fenevad

cobók – cubák, sült szárnyas combja


csást hócból, hócbelit csából
– fordítva befogott ökrök

csép – rúd, amellyel a szemtermést verik ki

csergettyű – kereplő

csizmadiatallér – négykrajcáros rézpénz

csongolyodik – köpenybe burkolódzik

csóré – csupasz, meztelen

csóva, egy csóvára – útjelzőül vagy madárijesztőül póznára kötött szalma

csutak – levágott fatuskó


dádé
apa, cigány nyelven

dikhec – “hadd lám” cigányul

dobrokol – (ló)dobog

duvaszt – dönt, rombol


egész-vágás szekér
szénásszekér

egzaminál – vizsgáztat

ehül, megehül – megéhezik

elegyezik – megegyezik

emberízink – semmi, haszontalan ember

erdől a nyakán lóg, alkalmatlankodik

esekedik – vágyakozik

eszénkedik magához tér

évelődik – töpreng, emészti magát


fáin, fáintos
– finom, finomkodó, pontos

félpénz – a fele, a szokásosnál kevesebb értékű pénz

félvágás szekér – fahordó szekér

fenyővíz – borókából készült pálinka, leginkább a Székelyföldön kedvelt

fertály – negyed, űrmérték, földmérték, negyedóra

filagória – lugas

fonják a kertet a kert szó kerítést is jelent; a földbe vert karót fonják be vesszővel, rőzsével

font (hús) – régi súlymérték (kb. fél kiló hús)

fundamentumkő alapkő


gádor
– a pincelejáró felső fokai fölé épített tető

garádics – lépcső, lépcsőfok

gléda – sor, katonaságnál arcvonal

gömböc – disznósajt

grácia – kegyelem

griffmadár – mesebeli, ragadozó, keselyűféle madár

guzsaly – a fonásra előkészített len, kender talpas tartórúdja

gvárdián szerzetes (pl. ferences rendi), házfőnök


Hencidától Boncidáig – meseszófordulat (Hencida Bihar megyében van, Boncida Kolozsvár környékén)

hibádzik – hiányzik

híu – padlás

hülepedik – lassan-lassan kihűl


iskátulya
(skatulya) – doboz

istrázsa (strázsa) – őr

iszánkodik csúszkál

icce régi űrmérték, kb. 0,85 l

izink – száraz takarmányféle törmeléke, amit már a jószág sem eszik meg


jósfa
– olyan mesebeli fa, melynél a belevágott kés színe változása megmutatja, hogy éle-e, hal-e a távol lévő családtag, más változatokban: teljesíti az alatta ülők kívánságait.


kajtár
– torkos

kalán kanál

kaliba – sebtében összetákolt kis kunyhó

kandi – kíváncsi, leskelődő

kaptány – kisebb állat fogására való rugós csapda

karikás ágy kerekes gyerekágy, melyet a felnőttek ágya alá toltak

kasár a juhok karámja

kergeteges kergebetegségben szenvedő juh

királybíró a XV. századtól az erdélyi szász és székely kerületek fő tisztségviselője

kopjányira – kb. két méterre (kopja: 2 m hosszú lándzsaszerű dobó, döfő fegyver)

kontignáció – emelet

köböl – régi űrmérték, kb. 94 liter

köpül tejből, tejszínből rázogatással vajat készít

kötélverő a kötelet készítő iparos

kurátor a protestáns egyházközség gondnoka

kurrentáltat kerestet

kút köble – a kút belső falazata


lájbi
mellény

lájbizseb mellényzseb

lappancsajtó csapóajtó

laskát serít – tésztát kinyújt


mágikus
– a népi hitvilágbeli bűvös szertartások, szokások, eszközök összefoglaló kifejezése, mágiás könyv: varázslatokat tartalmazó könyv

mar – a ló nyakszirtje, a lapocka fölött kidomborodó rész

marjul (megmarjul) – kificamodik

messzely – régi űrmérték, kb. 3 deciliter

minuta perc

miszlik diribdarab, apróra vágott

mondér (ezüstmondéros) – katonai öltözet, egyenruha, itt: díszes ezüstruha

móré cigány és román eredetű szó, cigány férfiak megszólítása


nyújtópad
– ravatal


obsitos
leszerelt katona

ón puha fém, némely helyen az ólmot is így nevezik

orozkodik – oson (beorozkodik – lopódzik)


öl
– régi hosszmérték, kb. 1,9 méter

összeduvad összedől


padlóig rúgta fel a malomkövet
– némely vidékeken a padlást padlónak nevezik

pardon és grácia bocsánat és kegyelem

pezderkedik – ellenszegül, berzenkedik, kakaskodik

pint régi űrmérték, kb. 1,5 liter

poltúra régi apróság, fillér

portéka áru

pozdorja a kender és a len kórójának hulladéka

prücsök, trücsök kisgyerekre mondják kedveskedve

purdé cigánygyerek, csupasz, mezítelen


rác
régen a Magyarországon élő szerbeket, horvátokat hívták így

rajkó tréfásan: cigánygyerek

regement, regiment sereg, csapat, ezred

repöstöl repdes, röpköd

rőf régi hosszmérték, kb. 77 cm

rőköl – sír, bőgve, kis szünetekkel


sajtár
– kisebb dézsa

serít – tésztát nyújt

silbak – őr

sindevész csenevész

sing régi hosszmérték, kb. 60 centiméter

strázsa (istrázsa) – őr

suttint, megsuttint súg

szélházi – kelekótya, megbízhatatlan

széphistória – a 15-16. században keletkezett, sokszor dallammal előadott verses elbeszélés

szetemnyi csöppnyi

szőrdisznó sündisznó


tálentom
– tehetség

tallér régi ezüstpénz

tapló – tűzgyújtásra használt gyúlékony anyag (taplógomba), ütés tapló – egyszeri tűzcsiholásra való

tülök tehén, ökör szarva, tülökvár – a szarvakból épített vár

tromf – adu, a kártyajátékban az a szín, amely egy-egy játszmában a többit üti


ügyibevaló
ügyes


Vacsoracsillag
Esthajnalcsillag, a Vénusz bolygó

választóvíz – salétromsav

váltott gyermek – a néphit szerint valamilyen rosszindulatú, természetfölötti lény saját “torz” gyerekét titkon kicseréli, és elviszi az “igazit”

vasderes – sötétszürke ló

véka régi űrmérték, mérésre szolgáló edény

vékás föld amelybe egy véka búzát vetnek

vereskakas – tűz

vérrel harmatozó vasfű a néphit szerint minden zárat kinyit, esetleg láthatatlanná is tesz

vikotálódik vitatkozik, kötekedik