akó (akós hordó) – régi űrmérték, kb. fél hektoliter = 50 liter

almáriom – szekrény, polcos, alacsony, üveges szekrény

ánglius – angol régiesen

ántivilág – régi világ; emberemlékezet előtti világ

aranyhím – aranyszállal varrott hímzés

ármádia – hadsereg

átalvető zsák vállon keresztbe vetett, kétrészes, elöl-hátul lecsüngő zsák

atilla – zsinórozott, magyaros, díszes férfikabát


bakos ostor
a lovas kocsi hajtójának hajlékony nyelű, hosszú szíjcsapója, ostora

befaló falásig utolsó falatig mind megeszi

békó (béklyó) – kötélből csavart bilincs

békót vet (béklyót vet) – a legelésző ló két első lábát ezzel kötik össze, hogy ne tudjon futni

beleromlik belerogyik, beleesik

berbécs – birka, kos

bódorog – kóborol

bogározik – a marha a bögölyök csípésétől megvadultan szaladgál

bogos ló – pókos ló (inpókos ló), amelyiknek a lábán csomók, daganatok vannak

boldogtalankodik – szerencsétlenkedik

búcsálódik töpreng, búslakodik

Burkusország mesebeli, gazdag ország, eredetileg Poroszország

buzogány – vastag végű, gyakran ólomfejű ütőfegyver, rövid botféle


címeres ökör
– nagy termetű, fölfelé hajló nagy szarvú szarvasmarha


cseppedős cseppig
– utolsó cseppig

cserefa – cserfa

csongolyít – beburkol, teker

csorgós kút – domboldalon levő kútféle, amelyből állandóan csorog a víz

csutak – összecsavart maroknyi szalma- vagy szénacsomó, melyet súrolásra vagy tűzgyújtásra használnak


dádé
– öreg cigány vagy apa cigány nyelven

dió haja – dióhéj

dobrokol (ló) dobog

dolmány – zsinóros katonazubbony

dombérozás dorbézolás, hangos mulatozás, dáridózás

döjtörög dülöngél


ebrud
– durva játékhoz használt bot (kiebrudalják)

egész vágás szekér – szénásszekér

egzaminál faggat, vizsgáztat

egzecíroz – gyakorlatozik (katonai kifejezés)

ekhó (echó) – 1. visszhang; 2. nagy kocsiernyő, gyékényből vagy vászonból, két rúddal alátámasztott nádtető

él a gyanúperrel – megsejt valami turpisságot, valami rosszat

elemózsia – útra való élelem, ennivaló

entestvér – régies szóhasználat: saját testvérem

évelődik – töpreng, tépelődik, aggodalmaskodik

ezered ezred


fáintos
finom

fejbe találta felejteni fejbe kólintotta

feredő – fürdő

fertály – valaminek a negyedrésze; negyedóra, holdnegyed, városnegyed; űrmérték, területmérték

fickó legény – fiatal legény, olykor elismerésként használják

font – régi súlymérték, kb. fél kiló

fundamentum – alap, alapzat, alapkő


gangos
büszke, délceg tartású

garádics – lépcső, pincelépcső, padlásfeljáró

gléda egymás mellett álló személyek, katonák sora

granatéros – gyalogos katona, magas termetű ember

gúnya öltözet, ruha

guzsaly – kézi fonáshoz használatos bot, melynek pálcájára a kendert, lent (szöszt) rátekerik

gyócsévirág – hóvirág


hajlandóság
– készség valamire, megértés, kedvesség

hanyattég (hanyatég) – hanyatt, a hátára (esik), hátán (fekszik)

harangos ló – olyan ló, amelyik kolomppal a nyakában vezeti a többit

harizsál – kotorgat (a tüzet kotorgatja)

háztűznéző a házasulandó férfi látogatása a kiszemelt menyasszony családjánál

hídlás – istálló, ól padlója

hímet varr – díszítéssel varr ki valamit, aranyhímmel varrott

hírével jár – elterjed, híressé válik, híresztelnek valamit

hutyorog – rogyadozva jár, összekuporodva, összegörnyedve ül

huzint – hirtelen húz egyet


igáskocsis – igásállatokkal szekerező kocsis

iskátulya – doboz (skatulya)

istrázsa őr (strázsa)

icce – régi űrmérték kb. 0,85 liter

izink (izik) – aprólék, száraz takarmány törmeléke, amit a jószág sem eszik meg


jezsovita – jezsuita szerzetes, katolikus szerzetesrend tagja, átvitt értelemben erőszakos, képmutató, alakoskodó


kádaslag – kádszámra (állott a kincs)

kállai kettős – régi magyar páros tánc

kalongya (kalangya) – szénaboglya, gabonakereszt

kandiság – kíváncsiság

kardkötő – a kard öve, szíja, amellyel a derékra vagy a vállra erősítik

karikás kalács – kör alakú, karika formájú lakodalmi kalács

kaszásleves – füstölt hússal vagy kolbásszal főzött savanyú leves

kendercsapós ostor – olyan ostor, amelynek csapója kenderből készült

képpingáló – festő

kergeteges kergekórban szenvedő

kifejlett kibontakozott

kisbojtár – a pásztorok munkáját segítő fiatal legényke

koboz – lantszerű, régi magyar pengetős hangszer

kolontos – féleszű, bolondos

konkoly mérgező hatású gyomnövény

kopja kb. 2 méter hosszú, lándzsaszerű szúrófegyver

kopjavetésnyire – azt a távolságot jelzi, amilyen messze hajítják

kovácsszén – faszén


lajbizseb – mellényzseb

lánc – régi területmérték, kb. 1000-1200 négyszögöl

lelkendezve – arról mondják, aki izgalmában lihegve beszél; örömét bőbeszédűséggel fejezi ki

leszakad a tűz – kialvófélben van a tűz

lógós ló a kocsihoz vagy a lovak mellé befogott, de nem húzó ló


maradva – leszármazott, utód

máriás – Szűz Mária képével kivert régi pénz, 20 krajcár

máskaunoka – dédunoka

megérzi a sáfrány illatát – megérzi a fenyegető veszélyt

megjuhászodik – lecsillapul, megszelídül

megkerimbáboztatja – megforgatja

minutum perc

miszlik diribdarab, apróra vágott


nem fér a nyakára a munka
lustálkodik

növevény – növény régies szóval, utód, sarjadék

nyírfa gúzs – nyírfából csavart kötél

nyoszolya – fekvőhely, heverőágy


obsitos
– leszerelt katona

osztály – osztás, osztozkodás, osztályrész, osztály


ökörnyom
– az ökör lábának a nyoma, amelyben víz gyűlt össze

öl, öles – régi hosszmérték, kb. 19 méter

ördögszekér – szúrós gyomnövény, bogáncsféle, ennek a széltől görgetett kórója

ördöngös asszony – ördögtől megszállott, varázserejű asszony

öreg este – késő este

összeduvad – összedől, összeomlik

összekalácsol – összekulcsol


párta
– 1. lányok fejéke, 2. gatya vagy pendely, alsó szoknya felső “pártázata”, amelybe a madzagot behúzzák, 3. virág szirma

pártában marad – nem megy férjhez

pártás lány férjhez adandó lány

pardon, grácia – bocsánat

patália – csúnya, haragos veszekedés

pemető – hosszú nyelű kemenceseprű

piktor – festő

pingálni – mázolni, festeni

pipadohány annyi dohány, amennyi egy pipázásba belefér

Pluto az ördögök fejedelme

poltura – régi aprópénz, fillér

polyva (pelyva) – a gabonaszemet borító, csépléskor leváló levélkék tömege

pomeránok – Keleti-tenger melletti porosz tartomány lakói

porcika – 1. ember, állat testének igen kicsike része, 2. a szegfűfélék családjába tartozó zöld virágú növény

praktika – cseleskedés, fortélyos cselekedet

prücsök tücsök, kisgyermek becéző, tréfás elnevezése

pünkösdi királyság – egy napig tartó királyság


rabonbánok
– egy hamisítványnak bizonyult krónika szerint a honfoglalás kori székelyek választott vezérei

rác – Magyarországon élő szerbek régies neve

rászegődik – ráakaszkodik, nyomába szegődik

renyekedik – töprenkedik, sopánkodik, zsémbelődik

rezidencia államfőnek vagy főpapnak lakhelye; tréfásan: valakinek a háza, lakása

rézcsapós ostor ostor, melynek a csapója rézből készült

rézköblös kút rézből készült, egy köböl (űrmérték) nagyságú kút

rovásra (rendel) – hitelbe, későbbi fizetésre

rőf – régi hosszmérték, kb. 78 cm, mérésre használt négyszögű rúd

rőfös kolbász – egy rőf hosszú kolbász


sáfrány
– ősszel virágzó, lila virágú fűszer és gyógynövény, olaját levesek és kalácstészták sárgára festésére használják

semlyék vizenyős, ingoványos rét

sing – régi hosszmérték, kb. 60 cm

suttint, megsuttint odasúg hirtelen

sutzsák mindent elnyelő zsák

suvad csúszik, eloldódik, leválik

sürgönyöző siettető, sarkalló; táviratozó, futár


szakajtó
– kenyértészta dagasztására szolgáló kosár

szála – tágas terem

számadó juhász beszámolásra kötelezett juhász

szántóba készül szántani menni készülődik

szederín szederbokor messzire eltekerőző ága

széllámpás – éjszakai közlekedéshez használt lámpás, melynek lángját hólyaggal, majd üveggel védték, hogy el ne fújja a szél

szetemnyi – csöppnyi

Szittyaország Székelyország, régi krónikákban Szkítia

szülötteföld szülőföld


tapló
száraz taplógomba; régen taplógombát, acélt és kovát használtak a tűzgyújtáshoz

telegráf franciából eredő, népies szóhasználat: telefon

telemeri sárig színültig tölti

ténsasszony, ténsúr régi megszólítás, eredetileg tekintetes úr, tekintetes asszony

téltúlig – itt-ott, néhány helyen, innen-onnan, felületesen, félvállról

tiszttartó magas rangú gazdasági tiszt az uradalomban; régen a fejedelem helyettese

tövös tövéből – teljesen a tövéből

traktál – vendégül lát

tulok szarvasmarha, ökör

turul – az ősi magyar mondavilág sólyomszerű madara

tűrés (vég vászon) – göngyöleg


urát nem adja
– nem okolja meg

ügyibevaló ügyes

ütés tapló – egyszeri tűzcsiholásra való tapló


Vacsoracsillag
– Esthajnalcsillag, a Vénusz bolygó

varasgyík – varangyos béka

vasas szekér – vas alkatrészekkel megerősített, nehéz szekér, amelyet nehéz igáslovakkal vontatnak

vaskedd – holnapután, vaskedden, borjúnyúzó pénteken – szólás: sohanapján

vecsernye – késő délutáni, esti ájtatosság, templomi szertartás

vég vászon – egyszeri felvetéssel leszőtt vászon, ebből lesz a göngyöleg

véka – régi űrmérték, mérésre szolgáló edény

vékás föld amelybe egy véka búzát vetnek

vergelődik – vergődik

verő malac – fiatal, szopós malac

vetőllő – vetélő, a szövőszéknek csónak alakú, keresztszálak behúzására szolgáló kelléke

világ sűrű kincséért sem – semmi pénzért

virtus – tehetség, rátermettség, erény; vakmerő tett

vivátozik – éljenezik


zimóré
– 1. zaj, zenebona, lármás veszekedés, 2. gyerekjáték


zsibolyog
– sajog, bizsereg

zsúp – csomóba kötött szalma-kender- vagy nádköteg; 2. kukorica megérett, kötött szára, gyümölcsöskertben, szőlőben ősszel éjszakára csőszkunyhó készült belőle.