Élt-volt két szegény testvér. Mikor a szükség végképp elnyomorította őket, elhatározták: az ifjabb maradjon otthon, az idősebb pedig elszegődik szolgának, és a bérét hazaküldözgeti. Ahogy elgondolták, úgy is cselekedtek. A fiatalabb otthon maradt gondozni a gazdaságot, az idősebb meg elindult idegen földre, és elszegődött szolgának egy gazdag emberhez. Szegődése szerint akkor járt le az ideje, mikor tavasszal a kakukk-madár megszólal. De a gazda ilyen feltételt szabott a szolgának:

– Ha a szegődés idejének letelte előtt valamelyik mérges lesz közülünk, az fizessen büntetést; ha te leszel dühös, fizess nekem ezer aranyat, ha engem fut el a harag, én fizetek neked ugyanannyit.

– De nekem nincsen ezer aranyam.

– Semmi baj, helyette szolgálsz nálam tíz esztendőt ingyen.

A szolga először megijedt, és nem akart belemenni ilyen kikötésbe, de aztán meggondolta a dolgot s megegyeztek. “Akármi történjék is, nem fogok haragudni, ha meg a gazda megharagszik, fizessen az egyezségünk szerint” – gondolta magában, és elkezdte a szolgálatot.

A gazda másnap korán reggel a mezőre küldte:

– Eredj – mondta -, amíg világos van, kaszálj, s gyere haza, mikor sötétedni kezd.

Egész nap dolgozott a mezőn a szolga, s este, mikor fáradtan hazatért, kérdi a gazda:

– Hát te miért jöttél haza?

– Hogyhogy miért? A nap lenyugodott, így hazajöttem én is – felelt a szolga.

– Ó, nem így alkudtunk! Mondtam, hogy amíg világos van, addig kaszálni kell. A nap lement, de feljött nővére, a hold. Ő sem világít rosszul.

– Hát pihenni sem szabad? – csodálkozott a szolga.

– Csak nem vagy mérges? – kérdi a gazda.

– Nem vagyok… csak nagyon elfáradtam, pihenek egy kicsit… – felelte ijedségtől botladozó nyelvvel a szolga, s ismét ment a mezőre dolgozni.

Addig dolgozott, míg a hold le nem ment, de nyomban utána felkelt a nap. A szolga elcsigázva dőlt le a földre:

– Légy átkozott, és a földed is, meg a kenyered is, és a pénzed is!… – kezdte ócsárolni a gazdát.

Ezeknél a szavaknál honnan, honnan sem, megjelent a gazda.

– Csak nem vagy mérges? Ne felejtsd el az egyezséget: vagy fizess ezer aranyat, vagy pedig szolgálj tíz esztendőt ingyen.

Két tűz között találta magát a szolga: nem volt ezer aranya, és ilyen embernél tíz évig szolgálni sem lehetett.

Gondolkodott, gondolkodott, végül kötelezvényt adott a gazdának ezer aranyról, és utána üres kézzel elment haza.

– Mi újság? – kérdi az ifjabb testvér.

Az idősebb pedig apróra elmesélt neki mindent.

– Nem baj, ne búsulj – mondta az öcs -, most maradj itthon te, majd én megyek el szolgálni.

S elment ugyanahhoz a gazdához.

A gazda ismét feltételeket szabott: ha méregbe jön a szolga, fizet ezer aranyat, vagy pedig szolgál neki tíz esztendőt fizetség nélkül; ha meg a gazda lesz dühös, ő fizet a szolgának ezer aranyat, és szabadon engedi.

– Nem, az kevés: ha te megmérgesedsz, fizetsz nekem kétezer aranyat, ha pedig én gurulok méregbe, adok neked kétezer aranyat, vagy dolgozok neked ingyen húsz esztendeig! – jelentette ki a legény.

– Rendben van – egyezett bele örömmel a gazda. S a fiatalabb testvér megkezdte nála a szolgálatot.

Másnap a nap rég felkelt, s a szolga még mindig alszik. A gazda költögetni kezdte:

– Kelj fel, mindjárt dél, s még mind csak fekszel.

– Csak nem vagy mérges? – kérdi a szolga szemét kinyitva.

– Nem vagyok mérges – felelt a gazda -, csak azt akarom mondani, hogy ideje kimenni a mezőre füvet kaszálni.

– Jól van – felelte lustán a szolga -, van bőven rá időnk!

Végre felkelt, és kényelmesen kezdte felhúzni bocskorát.

– Igyekezz hát, testvér!

– Csak nem vagy mérges?

– Nem, eszemben sincs, csak azt akarom mondani, hogy elkésel a munkával…

– Ez már más. Vigyázz, meg ne szegd az egyezséget!

Mire a szolga felhúzta bocskorát, dél lett.

– Érdemes-e most elkezdeni a munkát? – mondja a gazdának. – Látod, mindenki ebédel már, gyerünk, megebédelünk mi is.

Leültek ebédelni. Ebéd után azt mondja a szolga a gazdának:

– Dolgos emberek vagyunk, ezért egy kicsit aludnunk kell, hogy erőt gyűjtsünk! – azzal fejét a szénába dugta, s aludt estélig.

– Hallod-e, ismerj istent, már sötétedik! Mindenki lekaszálta a rétjét, csak a miénk maradt kaszálatlanul! Micsoda istenverés ez! – ébresztgette a gazda.

– Csak nem mérgelődsz? – kérdi a szolga, fejét felemelve.

– Á, dehogy mérgelődöm, csak azt akarom mondani, hogy besötétedett, ideje hazamennünk.

– Ez már más, mehetünk!

Odahaza a gazda vendéget talált. A szolgát kiküldte az ólakhoz, hogy vágjon le egy juhot.

– Melyiket? – kérdi a szolga.

– Amelyik eléd kerül.

A szolga ezzel kiment.

Kis idő múlva szaladnak a szomszédok a gazdához:

– Megbolondult a szolgád: egyik juhot a másik után öldösi le.

Kiront a gazda a házból. Hát uramfia, az egész juhnyáj leölve. Ekkor már kijött a béketűrésből, és kezdte teringettézni a szolgát:

– Ó, hogy vinne el az ördög, mit műveltél itt, átkozott!

– Hiszen azt mondtad: “Amelyik eléd kerül, azt öld le.” Nohát én leöltem őket – felelte nyugodtan a szolga -, csak nem mérgelődsz?

– Nem, nem mérgelődöm, csak igen sajnálom, hogy kiirtottad a nyájamat.

– Jól van, ha nem mérgelődsz, akkor dolgozni fogok.

Dolgozott is így a fiatalabb testvér néhány hónapig, míg teljes kétségbeesésig vitte a gazdát. Az meg elhatározta, hogy valamiképpen megszabadul a szolgától. Az egyezség szerint a szolgának az első tavaszi kakukkszó után kellett elmennie, csakhogy közben beköszöntött a tél, és a tavaszi kakukkszó még messze volt.

Sokáig törte a fejét a gazda, míg végül elhatározta, hogy kifog a szolgáján. Feleségét kivitte az erdőre, megparancsolta, másszon fel a fára, és meghagyta, hogy kakukkoljon. Ő maga meg hazament, s mondta a szolgának, hogy szedelőzködjön, mert vadászni mennek az erdőre.

Amint beértek az erdőbe, hát csak elkezd ám az asszony kakukkolni:

– Kakukk, kakukk!…

– Ej-ha! Egészségedre! A kakukk kakukkol, kitelt az időd – szólt a gazda.

A fiú mindjárt rájött a gazda turpisságára.

– Azt már nem – mondta a legény -, ki hallott már tél derekán kakukkolást! Megölöm ezt a kakukkot, és megnézem, miféle madár!

Ezen szavak közben puskájával a fára célzott, ahol a gazda felesége kuksolt. A gazda ordítva ugrott oda, s alig tudta lebeszélni a szolgát a lövésről.

– Ó, hogy vinne el az ördög, te gazember. Kihoztál a sodromból.

– Úgy látom, mérgelődsz! – állapította meg a szolga.

– Bizony, bizony, testvér, mérgelődöm! – felelte a gazda. – Menjünk, megfizetem a kétezer aranyat, csak hagyj békén! Értem most már, mit jelent a régi közmondás: “Aki másnak vermet ás, maga esik bele.”

Zsebre vágta a kétezer aranyat, s hazatért az ifjabb testvér.