Élt egyszer egy király, s volt neki három fia. Összegyűltek a vizírjei, nazírjai, és azt mondták neki, hogy a fiai már felnőttek, ideje volna megházasítani őket.

– Rendben van – felelt a király -, jöjjenek ide a fiaim, és lőjenek nyíllal: akinek a küszöbén a nyíl megáll, annak a szomszédnak vegyék el a leányát feleségül.

Kilőtte nyilát a legidősebb fiú: beleállt a nazír küszöbébe; kilőtte a középső fiú: beleállt a vizír küszöbébe; kilőtte a legkisebb fiú: az ő nyila a szikla tövébe esett.

A király a két első fiút megházasította, s a menyecskéket udvarába vette.

Azután azt ajánlotta a legkisebbnek, hogy ismét lője ki a nyilát.

– Nem – felelt a fiú -, az én sorsom ennél a sziklánál van.

Így szólt, s odaállt a sziklához, és sírva fakadt. A sziklában váratlanul egy nyílás támadt.

Az ifjú király bement rajta, és meglátott ott egy öregasszonyt.

– Gyermekem – szólt az öregasszony -, kígyó a hasán, madár a szárnyán nem tud ide bejönni, s te mégis hogy eszelted ki, hogy bejuss hozzám?

– Öreganyám – felelt a királyfi -, itt van az én boldogságom, add ide, hadd vigyem el.

“Úgy látszik, ez az isten akarata” – gondolta magában az öregasszony, és hozzáadta a legfiatalabb lányát, mondván:

– Íme a boldogságod, vedd és eredj.

A fiatal királyfi fogta az öregasszony lányát s hazavitte. A király ünnepélyesen összeadta őket. Hét nap, hét éjjel tartott a lakoma.

Az öregasszony lánya igazi szépség volt. A király búnak eresztette a fejét, s azt mondta magában: “A király én vagyok, s ilyen tündérszép leány mégsem nekem jutott, hanem a fiamnak.”

Mikor ezeket a botor gondolatokat a királyné megtudta, elszomorodott, és bánatában meghalt.

A királyné halála után a király már többé nem szégyenkezett, s elhatározta, hogy a fiát elteszi láb alól, a feleségét pedig magának veszi.

Előhívatta legkisebb fiát, és így szólt hozzá:

– Anyád magával vitte a kincstár kulcsait. Menj, kerítsd elő őket, mert ha nem, levágom a fejedet.

Bánatos lett a fiú.

Azt mondja neki a felesége:

– Ne szomorkodj, eredj el anyámhoz, majd ő segít rajtad.

A királyfi elment anyósához, és elbeszélte neki búbánatát.

– Nyugodj meg – felelt az -, idehívom a fiam, majd segít ő neked.

Az öregasszony elő is hívatta fiát, és mondta neki:

– Fiam, a vőmet át kell vinned a másvilágra, hogy édesanyjától megkaphassa a kincstár kulcsait.

– Ehhez az kell – felelte a fia -, hogy adj egy kis gyapjút meg rongyot: belebugyolálom a vőt, hogy meg ne fázzon.

Az öregasszony hozott gyapjút meg rongyot, és a vőt jó szorosan belecsavarta. A királyfit akkor fogta a sógora, felvette a vállára, s egyenesen a másvilágra vitte át. Ott letette válláról a terhet, a gyapjút szétbontotta, s így szólt:

– Sógor, menj mindig csak ezen az úton, s mindenkitől, aki az utadba kerül, kérdezősködjél. Amikor odaérsz a patakhoz, szólítsd anyádat. Ő majd megjelenik, és elmondhatod neki minden bánatodat.

A királyfi útnak indult. Elsőben egy csupa sziklás helyen látott egy nagyon kövér ökröt. Tovább haladt, s egy buján zöldellő rétre jutott, s azon a réten látott egy olyan sovány ökröt, hogy alig állt a lábán.

Azután a királyfi talált egy öregasszonyt, aki ingével tisztogatta a kemencét, és kenyérsütéshez készülődött. Ezután odaért a patakhoz és kiáltott:

– Édesanyám, hol vannak a kincstár kulcsai?

Erre megjelent az édesanyja, s mikor meglátta a fiát, felsikoltott:

– Istenem, hát te is itt vagy?

A fiú elmondta, hogy a kincstár kulcsaiért jött.

– Hát még mindig üldöz téged az a megkövült? Eredj, kedvesem, haza, a kulcsok az erkély gerendája alatt vannak.

A visszaúton kérdi a királyfi az öregasszonytól:

– Öreganyám, miért az ingeddel tisztítod a kemencét?

– Gyermekem – felelt az öregasszony -, az árnyékvilágon kenyérsütés előtt mindig azzal tisztítottam a kemencét, ami a kezem ügyébe akadt. De itt a túlvilágon az ingemmel tisztítom a kemencét, hogy lelkemet megszabadítsam a bűnöktől.

Azután a sovány ökörhöz ért, kérdezi tőle:

– Körös-körül mindent zamatos fű borít, mint a paradicsomban, miért vagy te mégis ilyen ösztövér?

– A másik világon – felelte az ökör – teljes bőségben éltem, azért itt böjtölnöm kell.

– Hogyhogy te így testesedsz ezeken a kopár mezőkön? – kérdezte a királyfi, mikor a kövér ökörhöz ért.

– Azon a világon szűkösen éltem, azért itt az isten meghizlalt engem.

Mikor aztán visszaérkezett a sógorához, az ismét betekergette a gyapjúba és rongyokba, felvette a vállára, és visszavitte anyjához a barlangba.

Az öregasszony mindkettőjüket összecsókolta, és azt mondta a királyfinak:

– No, fiam, most már térjél haza, s kívánom, hogy boldog légy.

A királyfi megcsókolta az öregasszony kezét s hazatért.

Otthon apját, a királyt megkövülve találta. Akkor értette meg, hogy ez az édesanyja átka, s eszébe jutottak szavai, melyeket a másvilágon mondott: “Hát még mindig üldöz téged az a megkövült?”

Bátyjai a királyfit apjuk trónjára emelték.

Ők elérték a boldogságukat, érjétek el ti is a tiéteket.

Az égből lehullott három alma: egy nekem, egy annak, aki hallgatta a mesét, egy meg annak, aki megfogadja.