Lipót és tanácsosai Magyarország felszabadítása után így gondolkoztak:

– Magyarország nekünk köszönheti, hogy a török iga alól felszabadult, tehetünk vele azt, amit akarunk. Mindenek előtt elvesszük a kedvét örökre a lázadástól, megtanítjuk föltétlen engedelmességre a császár iránt, elszoktatjuk attól a gondolattól, hogy van alkotmánya, mert ezentúl nem lesz. Országgyülésre nincs szükség, ha pénz kell a császárnak újabb háborúkra, kivetünk annyi adót, amennyi nekünk tetszik; a protestánsokat pedig minden eszközzel kényszerítjük, hogy vallásukat elhagyják.

Ellenség rosszabbul már nem gondolkodhatik.

És megkezdődött Magyarország boldogítása.

Előállott egy Karaffa Antal nevű német tábornok és elmesélte, hogy a felső vidéken Thökölinek most is még sok híve van, akik titkon összeesküvésen törik a fejöket. Nyomára jött; adjon a kormány felhatalmazást neki, hogy a bűnösöket kivallassa és fölöttük itéletet mondjon.

A kormány felhatalmazta Karaffát.

Ez a derék német tábornok fölállította a vértörvényszéket. Összefogatta a felvidék leggazdagabb polgárait, különösen a protestánsokat. Elvetemült életű tanukkal bizonyíttatta, hogy Lipót ellen összeesküdtek és az ártatlanokat vadállati kínzással addig gyötörtette, mig a szerencsétlenek, hogy csak minél előbb vérpadra jussanak, elismertek minden rájuk fogott hamis vádat.

Mindennap volt dolga a bakónak Eperjesen.

Tiszteletre méltó polgárok, mint gonosztevők, multak ki a hóhér kezei alatt s vagyonukat a kapzsi Karaffa lefoglalta, mert neki pénz és magyar vér kellett. Mind a kettőre szomjuhozott.

Úgy gyülölte a magyart, hogy egyszer nyiltan kimondotta:

– Ha tudnám, hogy van ereim között csak egy is, melyben némi kimélet és hajlandóság lakozik a magyarok iránt, kivágnám és megégetném.

Mit várhattak ilyen embertől az ártatlanul bevádoltak?

Az volt a bűnök, hogy magyarok voltak, hogy gazdagok voltak, mert ennek a fényes katonaruhába bujtatott fenevadnak magyar vér és pénz kellett.

Égbe kiáltó istentelenségének híre nagy sokára fölhatolt Lipótig. Az országgyülésen vádat emeltek ellene s ha igazság vezette volna a bécsi kormányt, kerékbe kellett volna töretnie Karaffa Antalt.

Nem törték kerékbe Karaffát, édes nemzetem, hanem a vértörvényszéket valahára megszüntették, Karaffát fölhívták Bécsbe és Lipót király egy fokkal magasabb katonai rangra emelte s kinevezé titkos tanácsosnak.

A bécsi kormány így viselte szivén Magyarország jólétét, így büntette az ártatlanok gyilkosát!